EN | 华语 | BH   #13-03 新加坡康健医药专科中心, 乌节林荫道, 新加坡 248649   (65) 6738 2000
 
   
       
    (65) 6738 2000
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
     
 
    黄世源医生     我们的专科医生
新加坡内外全科医学士、
爱丁堡皇家内外科医学院院士、
皇家眼科医学院院士、
新加坡医学专科学院院士
眼科医生
联合创办人兼高级顾问

#13-03 新加坡康健医药专科中心
乌节林荫道
新加坡 248649

电话: (65) 6738 2000  
传真: (65) 6738 2111
  电邮
洪明宗医生
陈永光医生
徐文宁医生
吴瑞琼医生
许福泉医生
黄世源医生
苏显文医生
陈长慧教授
杨南谆医生

黄医生所涉及的主要领域包括先进的手术技术和仪器,以及复杂性视网膜脱离、晚期糖尿病视网膜病变和黄斑疾病手术。此外,他的专业领域也包括利用VEGF抗体和激光凝固术治疗 黄斑变性、糖尿病性视网膜病变、视网膜静脉阻塞和其它视网膜疾病。